Ako ti môžeme pomôcť?

Naša stránka je práve mimo prevoz dôvodu údržby.

Zásady používania

Podmienky použitia

 

TIETO PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE BOLI AKTUALIZOVANÉ 01/JANUÁRA/2016

 

POZORNĚ SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽITIA. POUŽÍVÁNÍM TEJTO APLIKÁCIE ALEBO WEBOVÝCH STRÁNOK TIETO PODMIENKY SCHVALUJETE. POKIAĽ S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE PROSÍM TÚTO APLIKÁCIU ALEBO WEBOVÉ STRÁNKY.

1. SÚHLAS S PODMIENKAMI

OLX BV je Holandská spoločnosř s ručením obmedzeným so sídlom v Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Holandsko, (ďalej len „LETGO“), ktorá poskytuje sadu online nástrojov, zahrnujúcich klasifikované reklamy a fóra (spolu „Služby“) na webových stránkach http://www.letgo.sk a v mobilnej aplikácii platformy (spolu „Webové stránky“).

LETGO predstavuje zábavný a jedinečný spôsob, ako nakupovať a predávať použitý tovar zákazníkom vo vašom okolí. Jednoducho, ľahko a zadarmo. Predajte veci, ktoré už nepotrebujete. Behom 30 sekúnd vystavíte ľubovolnú položku. LetGo je rýchlejší a bezpečnejší ako tradičná inzercia využívajúca reklamu. Máte peniaze nazvyš? Sledovaním ponúk vo vašom okolí objavíte tie najlepšie ponuky od vašich susedov.

Webové stránky a služby sú poskytované v súlade s týmito podmienkami použitia, ďalej len („Podmienky“). Pre účely Podmienok a všade tam, kde to vyplýva z kontextu, sa výrazmi „vy" a „váš" rozumie akákoľvek osoba, ktorá používa webové stránky alebo Službu skýmkoľvek spôsobom, teda aj osoby sledujúce webové stránky a ich obsah, posielujúce pripomienky alebo iný obsah, prípadne reagujúce na ľubovolnú reklamu alebo obsah na našich webových stránkach. Používaním služby súhlasíte sa všetkými bodmi týchto podmienok. Pri použití časti našej služby udeľujete súhlas s tým, že budete postupovať podľa platných pokynov a pravidiel danej služby, ktoré sa môžu v priebehu času zmeniť alebo môžu byť aktualizované podľa vlastného uváženia LETGO. Berete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť zoznámiť sa s upravenými podmienkami. Pokiaľ budete mať pripomienky k niektorým z týchto podmienok k akémukoľvek pokynu, akejkoľvek neskoršej zmene v podmienkach alebo budete nespokojoní so spoločnosťou LETGO alebo s ľubovolnou službou, tak je vašou jedinou voľbou okamžité prerušenie používania aplikácie LETGO. Tieto podmienky môžu byť aktualizované spoločnosťou LETGO kedykoľvek podľa uváženia. LETGO vám môže poslať oznámenie o zmenách webových stránok alebo Podmienok. LETGO môže poskytnúť preklad anglickej verzie Podmienok do ďalších jazykov. Berete na vedomie, že akýkoľvek preklad Podmienok do iných jazykov je určený len pre vaše pohodlie a že anglická verzia upravuje podmienky vášho vzťahu s LETGO. Pokiaľ naviac existujú nejaké nezrovnalosti medzi anglickou verziou Podmienok a jeho prekladu, platí vždy anglická verzia Podmienok.

2. POPIS SLUŽBY A OBSAHOVÉ ZÁSADY

1. LETGO predstavuje novú službu bezplatnej online inzercie. Umožňujeme našim používateľom v súlade s týmito podmienkami ponúkať, predávať a kupovať výrobky a služby uvedené na webových stránkach.

Aj keď je možné prevádzať platby a ďalšie tranzakcie prostredníctvom webových stránok, alebo vďaka tretím stranách (napr. PayPal), spoločnosť LETGO nie je žiadnym spôsobom zapojená do týchto operácií. V dôsledku tohto, a ako je to ďalej diskutované v týchto podmienkach, súhlasíte s tým, že LETGO nie je účastníkom týchto tranzakcií, nemá kontrolu nad žiadnym krokom týchto tranzakcií a nenesie zodpovednosť voči žiadnej strane v súvislosti s týmito tranzakciami. Berete na vedomie, že budete používať naše služby i webové stránky na vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

2. Uvedomujete si, že spoločnosť LETGO nie je zodpovedná za reklamy, adresárové informácie, informácie o firmách, správy medzi používateľmi spolu s emailovou komunikáciou alebo akoukoľvek inou online komunikáciou odoslanou z domény okrem vlastníctva spoločnosti LETGO alebo iných prostriedkov elektronickej komunikácie, buď prostredníctvom webových stránok alebo webových stránok tretích strán (definováné nižšie). Ďalej nie je zodpovedná za ponuky, komentáre, používateľské príspevky, súbory, obrázky, fotky, videá, firemné zápisy/informácie, adresárové informácie alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je k dispozícii prostredníctvom webových stránok a služby (Obsah), a to prostredníctvom internetových stránok a služby. Môžete byť vystavený obsahu, ktorý je urážajúci, nemravný, nepresný, zavádzajúci alebo inak nevhodný. Súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť a musíte vyhodnotiť všetky riziká s použitím akéhokoľvek obsahu a nesmiete spoliehať na uvedený obsah. Súhlasíte, že spoločnosť LETGO nemôže byť za žiadnych okolností zodpovedná za obsah alebo stratu či akékoľvek poškodenie vzniklé v dôsledku sledovania, používania alebo čítania ľubovolného obsahu, zprístupneného pomocou našich webových stránok alebo e-mailu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO nie je povinná pred zverejnením triediť alebo schvalovať akýkoľvek obsah, ktorý môže byť k dispozícii prostredníctvom našich služieb z dôvodu porušenia týchto zmluvných podmienok. Spoločnosť LETGO nie je povinná sledovať dôvody porušenia podmienok. Okrem toho môže obsah dostupný na webových stránkach obsahovať odkazy inej webovej stránky tretích strán („Webové stránky tretích strán“), ktoré nemusia súvisieť s aktivitami spoločnosti LETGO. Pokiaľ aktívne odkazujete na webové stránky tretích strán, môžu podliehať podmienkam týchto webových strán a ostatným podmienkam. Webovú stránku môžu používať iba ľudia vo veku nad 14 rokov.

3. ETICKÝ KÓDEX

Súhlasíte s tým, že nebudete posielať, hosťovať, zobrazovať, nahrávať, upravovať, publikovať, prenášať, aktualizovať alebo zdieľať akékoľvek informácie na stránkach alebo inak zprístupňovať obsah:

 • ktorý porušuje akékoľvek zákony alebo nariadenia,
 • na ktorý sa vzťahujú autorské práva, je patentovaný, chránený obchodným tajomstvom, ochrannou známkou alebo iným predmetom ochrany vlastníckych práv tretích strán, aj ochrany súkromia a reklamných práv, pokiaľ nie ste vlastníkom takých práv alebo nemáte povolenie či licenciu od oprávneného vlastníka zverejniť materiál a udeliť LETGO všetky licenčné práva spomenuté v tomto,
 • ktorý porušuje niektoré z vyššie uvedených práv k duševnému vlastníctvu akejkoľvek strany alebo jej obsahu, na ktorý nemáte príslušné práva na voľné používanie a šírenie,
 • ktorý je škodlivý, úražajúci, nezákonný, vyhrážajúci sa, obťažujúci, rúhajúci sa, obscénny, pornografický, pedofilný, ohovárajúci, invazívny do práv alebo súkromia iných osôb, nenávistný alebo rasovo, etnicky závadný, znevažujúci, týkajúci sa prania špinavých peňazí alebo nepovolených hazardných hier, poškodzuje alebo by mohla poškodiť práva neplnoletých alebo ďalšie nezákonné srpávanie,
 • ktorý obťažuje, zastrašuje, ponižuje alebo je nenávistný k akémukoľvek predstaviteľovi alebo skupine predstavujúcej náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rasu, etnický pôvod, vek alebo zdravotné postihnutie,
 • ktorý porušuje akékoľvek (miestne) zákony týkajúce sa rovnývh práv v zamestnaní alebo požiadavky na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku alebo zdravotného postihnutia,
 • ktorý obsahuje osobné alebo identifikačné údaje inej osoby bez výslovného súhlasu tejto osoby,
 • ktorý sa vydáva za inú osobu alebo subjekt, i zamestnanci LETGO, alebo nepravdivo tvrdí a inak skresluje vzťah s inou osobou alebo subjektom,
 • klame adresáta o pôvode týchto správ alebo komunikuje akékoľvek informácie, ktoré sú hrubo urážajúce,
 • ktorý je nepravdivý, zavádzajúci, alebo sa snaží prilákať zákazníka a potom zmeniť ponuku produktu,
 • ktorý predstavuje alebo obsahuje „pyramídové hry“, „vtipy“, „affiliate marketing“, „odkazy s referenčným kódom“, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové dopisy“, alebo nevyžiadanú reklamu komerčného charakteru,
 • ktorý predstavuje alebo obsahuje akúkoľvek formu reklamy, ponúkanú v oblastiach alebo kategóriách webových stránok, ktoré nie sú pre tieto účely určené, alebo (2) zasielanie nevyžiadaných emailových správ používateľom LETGO, ktorí nesúhlasili so zasielaním informácií o ďalších službách a obchodných ponukách,
 • ktorý obsahuje odkazy na komerčné služby alebo webové stránky tretích strán, pokiaľ to nie je vyslovene povolené spoločnosťou LETGO;
 • ktorý inzeruje akékoľvek nelegálne služby alebo predaj predmetov, ktorých obsah je zakázaný alebo obdmedzený platnými zákonmi, a predmetmi, ktorých predaj je zakázaný a upravený podľa platných právnych predpisov,
 • ktorý obsahuje vírus alebo iný škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy určené k prerušeniu, zníženiu alebo obmedzeniu funkčnosti akéhokoľvek počítačového softwaru alebo hardwaru alebo telekomunikačných zariadení či iného počítačového zdroja,
 • ktorý narušuje normálny zpôsob komunikácie vkladaním nadmerného počtu správ (snaha o zahltenie služby), alebo inak negatívne ovplyvňuje schopnosť ostatných používateľov používať službu,
 • ktorý obsahuje zavádzajúce emailové adresy alebo falošné záhlavie a ďalšie podvodné praktiky s cieľom zakryť pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom služby.

Ďalej súhlasíte, že nebudete:

 • kontaktovať bezdôvodne používateľov, ktorí si neprajú byť obťažovaní, alebo kontaktovať používateľov pomocou našej služby za účelom komerčného využitia, hlavne sa to týka kontaktovania používateľov, aby sdielali akýkoľvek komerčný obsah na webových stránkach tretích strán alebo sdieľať obsah menom používateľa, alebo prenasledovať či inak obťažovať používateľa,
 • vkladať hanlivé či urážlivé komentáre,
 • shromažďovať osobné údaje o iných používateľoch či subjektoch pre komerčné alebo nezákonné účely,
 • používať automatické prostriedky zahŕňajúce robotov pre sťahovanie a analyzovanie obsahu stránok alebo iných častí, nástroje pre dolovanie dát, s výnimkou internetových vyhľadávačov (napr. Google) a nekomerčných verejných archívov (napr. archive.org.), ktoré získavajú dáta z nášho definičného súboru robots.txt,
 • pridávať obsah, ktorý je k dispozícii mimo zvolenú lokalitu alebo nie je relevantný pre vybranú oblasť, opakovane publikovať rovnaký alebo podobný obsah alebo neúmerne zaťažovať naše servery a infraštruktúru,
 • pridávať rovnaký produkt alebo službu do niekoľkých rôznych kategórií alebo v rôznych lokalitách,
 • pokúšať sa získať neoprávnený prístup k počítačovým systémom, vlastneným alebo prevádzkovaným spoločnosťou LETGO alebo vykonávať inú činnosť, ktorá narušuje beh, znižuje kvalitu a výkon systémov, alebo narušuje funkčnosť služieb alebo webových stránok,
 • používať akýkoľvek automatický systém alebo počítačový program, ktorý umožňuje obchádzať kontrolné systémy spoločnosti LETGO a automaticky označovať príspevky bez toho, aby toto označenie bolo manuálne pridané človekom, alebo použiť takýto automatický systém pre odstránenie príspevkov konkurencie, tretích strán alebo odstránenie príspevkov bez dôvodu či presvedčenia, že príspevok porušuje tieto podmienky, platné zákony alebo iné nariadenia,
 • používať akékoľvek zariadenie či program, ktorý umožní automaticky, bez ľudského zásahu alebo autorstva, vkladať na LETGO, rozosielať hromadné správy ostatným používateľom alebo automaticky v predom definovaných intervaloch pridávať na stránky alebo prostredníctvom služby,

Akýkoľvek vami nahraný obsah podlieha príslušným zákonom a môže byť predmetom vyšetrovania podľa príslušných zákonov. Pokiaľ sa zistí, že vami vytvorený obsah nie je v súlade s právnymi predpismi, s týmito podmienkami alebo zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok, môžeme váš účet ukončiť/zablokovať vám prístup na stránky. Vyhradzujeme si tiež právo odstrániť akýkoľvek vami nahraný závadný obsah.

4. PLATENÉ PRÍSPEVKY

LETGO môže vyberať poplatky za účelom zverejnenia obsahu v niektorých specifických oblastiach našich služieb („Platený obsah“). Ďalšie informácie o Platenom obsahu budú uvedené ďalej v príslušnej časti týchto podmienok. Platený obsah musí byť zverejnený vo vyhradenom priestore na webových stránkach. Každá zo strán, ktorá publikuje platený obsah, je úplne zodpovedná za dodržovanie týchto podmienok. Všetky takto zaplatené poplatky sú zo zákona nevratné i v prípade, že je obsah odstránený z našich služieb alebo webových stránok kvôli porušeniu týchto podmienok.

5. SLUŽBY NA VYTVÁRANIE OBSAHU

Termín („Služby na vytváranie obsahu“ odkazuje na služby tretích strán alebo služby sprostredkovateľov, ktorí ponúkajú za úhradu pridávanie obsahu na naše stránky pod záštitou vlastného účtu. LETGO zakazuje používanie Služieb pre vytváranie obsahu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti LETGO. Okrem Služieb pre vytváranie obsahu nie je tiež dovolené vytvárať obsah v mene iných osôb alebo inak pristupovať k službe s cieľom zverejniť obsah okrem výslovného písomného súhlasu alebo licencie od spoločnosti LETGO.

6. PRÍSTUP KU SLUŽBE

Spoločnosť LETGO vám udeľuje obmedzenú, odvolatelnú a nevýhradnú licenciu k prístupu a používaniu služby k osobnému použitiu. Táto udelená licencia nezahŕňa niektorý z nasledujúcich spôsobov: (a) prístup alebo používanie Služieb pre vytváranie obsahu; alebo (b) akýkoľvek zber, agregáciu, kopírovanie, duplikáciu zobrazenia alebo používania služby pre dolovanie dát, používanie robotov pre shromažďovanie a extrakciu dát pre akékoľvek účely, pokiaľ to nie je výslovne povolené spoločnosťou LETGO alebo toto povolenie nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu našu službu využívať internetové vyhľadávače a nekomerčné verejné archívy, ktoré používajú informácie len za účelom shromažďovania hypertextových odkazov za predpokladu, že tak budú konať z jasne definovanej IP adresy alebo rozsahu adries, pomocou ľahko a jednoznačne definovaného indikátora a v súlade s nastavením nášho súboru robots.txt, môžu sa zapojit do činnosti uvedených v bode (b). Výnimku z definície „všeobecne prospešný internetový vyhľadávač“ tvoria webové stránky, vyhľadávače alebo iné služby, ktoré sa špecializujú na zobrazenie ucelených dát z určitých oborov ako je napríklad predaj alebo prenájom nehnuteľností, práce, rôznych služieb, alebo subjekty, ktoré vytvárajú intergrovaný webový obsah za účelom zobrazenia reklamy. Licencia opísaná v tomto oddieli vám umožňuje zobrazovať na svojich  webových stránkach odkazy alebo linkovať odkaz na individuálne príspevky, pokiaľ sú tieto stránky vytvorené pre nekomerčné účely, a/alebo reportovať novinky (napr. blogy alebo iné stránky s hlavne osobnými informáciami). LETGO môže obmedziť množstvo zobrazovaných alebo vložených správ na vašich stránkach. Použitie služby nad rámec autorizovaného prístupu, ako je uvedené v týchto podmienkach, s okamžitou platnosťou ruší akékoľvek povolenie alebo oprávnenie udelené v tomto dokumente. Pokiaľ zamýšľate získať, agregovať, kopírovať, duplikovať, zobrazovať alebo vytvárať iné súbory dát, založených na príspevkoch na našej službe, pre iné potreby (spolu s komerčnými účelmi), které sú tu uvedené, je nutné najprv získať povolenie od spoločnosti LETGO.

7. OZNÁMENIE NÁROKOV ZA PORUŠENIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Pokiaľ ste vlastníkom práv k duševnému vlastníctvu alebo agent, ktorý je úplne oprávnený konať menom vlastníka práv k duševnému vlastníctvu, a myslíte, že akýkoľvek obsah porušuje vaše práva duševného vlastníctva či práva duševného vlastnítva majiteľa, menom ktorého ste oprávnení konať, môžete túto skutočnosť oznámiť spoločnosti LETGO spolu s žiadosťou o odstránenie relevantného obsahu. Oznámenie o žiadosti musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať menom majiteľa výlučného práva, ktoré je údajne porušené,
 • Dokument, ktorý identifikuje vaše duševné vlastníctvo, ktoré bolo porušené, alebo pokiaľ bolo na jednej strane porušených viac práv k duševnému vlastníctvu, pripojte prosím k oznámeniu všetky potrebné dokumenty jednoznačne dokazujúce vlastníctvo porušených duševných práv,
 • Identifikácia obsahu (pomocou dát alebo iných prostriedkov), ktorými prehlasujete, že boli alebo sú na uvedených stránkach porušované a ktoré majú byť odstránené alebo ku ktorým má byť obmedzený prístup, a všetky ďalšie potrebné informácie, ktoré spoločnosti LETGO umožnia jednoznačne identifikovať požadovaný obsah,
 • Informácie, na základe ktorých vás spoločnosť LETGO môže kontaktovať, hlavne adresu, tel. číslo a emailovú adresu,
 • Podpísané vyhlásenie, že konáte v dobrej viere a že použitý obsah je v rozpore s vašim právom duševného vlastníctva alebo inými právami, ktoré zastupujete, alebo zákonom,
 • Podpísané vyhlásenie, že vlastník práv duševného vlastníctva bude spoločnosť LETGO chrániť pred akýmkoľvek nárokom tretích strán, súvisiacim s odstránením požadovaného obsahu spoločnosťou LETGO,
 • Podpísané miestoprísažné vyhlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú pravdivé a že ste oprávnení konať menom majiteľa práv, ktorého práva boli porušené,

Oznámenie musí byť zaslané na adresu support@letgo.sk a/alebo písomne do nášho oddelenia sťažností, ktorého adresa je uvedená nižšie v tomto texte.

8. PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU

Súhlasíte s tým, že materiály na týchto stránkach, okrem používateľského obsahu, ktorý je licencovaný na základe týchto podmienok, zahŕňajúci text, software, skripty, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, videá, interaktívne prvky a podobné („Materiály“) a ochranné známky a logá v nich („Značky“), sú vo vlastníctve alebo v licencii spoločnosti LETGO a sú predmetom autorských práv a iných foriem duševného vlastníctva. Služby a Webové stránky môžu tiež zobraziť tovar, podliehajúci licenciám duševného vlastníctva tretích strán, udelených spoločnosťou LETGO. Nesmiete se v žiadnom prípade snažiť dekompilovať alebo akokoľvek upravovať tieto časti a nie je možné týmito nedovolenými úrpavami získať akékoľvek práva vo vzťahu k tomuto tovaru. Materiály na Webových stránkach sú používateľom poskytované len pre osobnú potrebu a žiadny materiál nesmie byť používaný, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, prenášaný, vysielaný, zobrazovaný, predávaný, licencovaný alebo inak využívaný pre akékoľvek účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov príslušných práv. Spoločnosť LETGO si vyhradzuje všetky práva i tie, ktoré tu nie sú výslovne spomenuté, na Webové stránky a Materiály. Súhlasíte s tým, že sa nebudete vedome ani nevedome zapojovať do používania, kopírovania alebo distribúcie akoukoľvek inou formou, ako je výslovne povolené, spolu s akýmkoľvek používaním, kopírovaním alebo distribúciou materiálov tretích strán, získaných prostredníctvom Webových stránok, pre komerčné účely. Akákoľvek reprodukcia, modifikácia, vytváranie odvodených diel alebo ďalšie šírenie Webových stránok alebo Materiálov alebo akýchkoľvek častí je výslovne zakázané. Kopírovanie alebo reprodukcia Webových stránok alebo akýchkoľvek častí určených pre ďalšiu reprodukciu alebo redistribúciu je výslovne zakázané.

9. POUŽÍVATELSKÉ PRÍSPEVKY

Beriete na vedomie, že pri prezeraní Webových stránok budete vystavení Obsahu z rôznych zdrojov a spoločnosť LETGO nie je zodpovedná za presnosť, užitočnosť, bezpečnosť alebo prípadné porušenie práv k duševnému vlastníctvu a beriete plnú zodpovednosť za používanie tohoto Obsahu. Uznávate ďalej, že môžete byť vystavení obsahu, ktorý je nepresný, urážajúci, neslušný, nevhodný, hanlivý, a súhlasíte s tým a vzdávate sa akéhokoľvek zákonného práva alebo opravných prostriedkov, ktoré by mohli byť proti spoločnosti LETGO použité v súvislosti s týmto obsahom.

10. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nebudete požadovať odškodnenie od spoločnosti LETGO, ich predstaviteľov, dcériných spoločností, pridružených spoločností, nástupcov, riaditeľov, úradníkov, poskytovateľov služieb, dodávateľov a ďalších zamestnancov. Ďalej sa zriekate akýchkoľvek nárokov za škody, záväzky, straty, dlhy alebo náklady (spolu s nákladmi za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z: (i) vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok, (ii) vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, i autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, ochrany súkromia alebo iných majetkových strát, (iii) akýchkoľvek tvrdení, že váš obsah zpôsobil škodu tretej osobe. Táto ochrana a povinnosti o odškodnení platia i po ukončení, zmene alebo vypršaní platnosti týchto podmienok a ukončení využívania našich služieb alebo Webových stránok.

11. POLITIKA BEZ SPAMU

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je zakázané zasielať nevyžiadané emailové reklamné ponuky alebo iné nevyžiadané správy prostredníctvom služby LETGO alebo emailovou adresou spojenou so službami LETGO. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO môže monitorovať pomocou automatických počítačových systémov alebo našich zamestnancov vašu emailovú komunikáciu s cieľom odhaliť zasielanie nevyžiadaných správ alebo zabrániť podvodom medzi jednotlivými používateľmi našich služieb. Akákoľvek komunikácia medzi vami a iným používateľom našich služieb alebo webových stránok musí byť v súlade s týmito podmienkami. Akékoľvek neoprávnené používanie počítačových systémov spoločnosti LETGO je v rozpore s týmito podmienkami a príslušnými zákonmi. Takéto porušenie vystavuje odosielateľa alebo autora správ zodpovednosti v trestnom konaní.

12. ZODPOVEDNOSŤ MEDZI POUŽÍVATEĽOM A ORGANIZÁCIAMI

Súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO nenesie zodpovednosť za vaše interakcie s inými organizáciami alebo jednotlivcami prostredníctvom našej Služby alebo Webových stránok. To zahŕňa platby, dodanie tovaru a služieb a akékoľvek iné podmienky, záruky alebo vzťahy spojené s akoukoľvek interkaciou medzi týmito organizáciami a/alebo jednotlivcami. Obchody sú uzatvárané výhradne medzi vami a týmito organizáciami a/alebo jednotlivcami. Súhlasíte a potvrdzujete, že spoločnosť LETGO nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniklé v dôsledku takéhoto konania alebo interakcie. V prípade vášho sporu s jedným alebo viacerými používateľmi alebo inštitúciami sa zaväzujete, že nebudete požadovať od spoločnosti LETGO, ich zamestnancov, úradníkov, agentov alebo nástupníckych organizácií žiadne nároky, požiadavky na kompenzáciu škôd (skutočných a následných) akéhokoľvek druhu či povahy, vyplývajúcich alebo akokoľvek spojených s takýmto sporom a/alebo našou Službou.

13. OBMEDZENIE A UKONČENIE SLUŽBY

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO môže stanoviť ľubovolné limity na používanie Služby, i možnosti nastaviť maximálny počet dní, behom ktorých vami vytvorený obsah bude prístupný a uchovaný v našich službách, maximálny počet a veľkosť publikovaného príspevku, maximálnu veľkosť a počet emailových správ alebo iné obmedzenia pre prenášanie a ukladaný obsah našou službou a frekvenciu, s ktorou môžete pristupovať ku Službám alebo Webovým stránkam. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO nenesie žiadnu zodpovednosť za zmazanie alebo neúspešné uloženie akéhokoľvek obsahu, prenášaného alebo udržovaného prostredníctvom Webovej stránky alebo Služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si spoločnosť LETGO vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť Službu (alebo jej ľubovolnú časť). Spoločnosť LETGO nenesie zodpovednosť voči vám ani voči tretím stranám za akékoľvek úpravy, prerušenie alebo pozastavenie Služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO má právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia odstrániť alebo deaktivovať ľubovolný používateľský účet, zablokovať používateľovi jeho emailovú alebo IP adresu alebo inak ukončiť váš prístup k Službe (alebo jej časti), a to z akéhokoľvek dôvodu bez udania dôvodu, okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť a zablokovať váš Obsah v rámci Služby. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť LETGO nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej z tretích strán za akékoľvek ukončenie vášho prístupu na naše Webové stránky alebo Služby.

14. ZRIEKNUTIE SA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A OBMEDZIENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE POUŽITIE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB JE LEN NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO A ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ V STAVE „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. VŠETKY VYJEDNANÉ A ODVODENÉ ZÁRUKY I OBCHODNÉ ZÁRUKY A INÉ TYPY ZÁRUK DUŠEVNÝCH PRÁV SÚ VÝSLOVNE ZAMIETNUTÉ V PLNOM PRÁVnOM ROZSAHU. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ LETGO, JEJ ÚRADNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCI ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK V SPOJENÍ S VAŠIM POUŽÍVANÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK. SPOLOČNOSŤ LETGO NEZARUČUJE ÚPLNOSŤ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK STRÁNOK TRETÍCH STRÁN, NAPOJENÝCH NA NAŠE SLUŽBY A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO PRÍPADNÉ (I) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI V POSKYTOVANOM OBSAHU. SPOLOČNOSŤ LETGO SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI (II) ZA OSOBNÚ ÚJMU ALEBO POŠKODENIE MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY V SÚVISLOSTI S VAŠIM PRÍSTUPOM A POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB (III) LETGO NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽITIE NAŠICH SERVEROV A/ALEBO OSOBNÝCH INFORMÁCI A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA TÝCHTO SERVEROCH, (IV) NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PREVÁDZKOVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK, (V) NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRÍPADNÉ CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE ALEBO PODOBNÉ TYPY, KTORÉ BY MOHLI BYŤ ŠÍRENÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO STRÁNOK TRETÍCH STRÁN, (VI) ZRIEKA SA ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIE V PUBLIKOVANOM OBSAHU ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE VZNIKLÉ V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM OBSAHU UMIESTNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO NAŠIMI SLUŽBAMI, WEBOVÝMI STRÁNKAMI ALEBO PROSTREDNÍCTOM EMAILU. LETGO NEZARUČUJE, NESCHVALUJE A NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRODUKTY ALEBO SLUŽBY PONÚKANÉ TRETÍMI OSOBAMI, UMIESTNENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH ANI NA INÝCH ODKAZUJÚCICH STRÁNKACH ALEBO UMIESTNENÉ V BANEROCH ALEBO REKLAMNÝCH PLOCHÁCH. SPOLOČNOSŤ LETGO NIE JE PROSTREDNÍKOM ANI NIJAK NEMONITURUJE AKÉKOĽVEK TRANZAKCIE MEDZI VAMI A/ALEBO OSTATNÝMI POUŽÍVATEĽMI A/ALEBO EXTERNÝMI POSKYTOVATEĽMI VÝROBKOV A SLUŽIEB. PRI NÁKUPE VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ VLASTNÝ ÚSUDOK A BYŤ OBOZRETNÍ.

V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE SPOLOČNOSŤ LETGO, JEJ ZAMESTNANCI, RIADITELIA A INÍ PRÁVNI ZÁSTUPCI ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY (I V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ LETGO BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKOD), PLYNÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB, A TO I V PRÍPADE, ŽE SÚ ŠKODY ZAPRÍČINENÉ POUŽITÍM ALEBO NESPRÁVNYM POUŽITÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB I PRÍPADOV NEMOŽNOSTI POUŽITIA, PRERUŠENIA FUNKČNOSTI, VÝPADKOV, POZASTAVENIA, ZMENY ALEBO ZABLOKOVANIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB. TIETO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA TIEŽ VZŤAHUJÚ NA ŠKODY ZAPRÍČINENÉ SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN ALEBO PRODUKTY INZEROVANÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO SLUŽBY, ROVNAKO AKO V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK INFORMÁCIAMI, NÁZOROM, RADOU PRIJATOU ALEBO PUBLIKOVANU NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH, SLUŽBÁCH ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ODKAZOV NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI LETGO. TIETO OBMEDZENIA PLATIA V PLNOM ZÁKONNOM ROZSAHU. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ LETGO NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV SLUŽBY ALEBO ZA OHOVÁRAČNÉ, URÁŽAJÚCE A NEZÁKONNÉ KONANIE POUŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH OSOB A ŽE PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ  RIZIKÁ ALEBO INÉ VYŠŠIE UVEDENÉ ŠKODY. SPOLOČNOSŤ LETGO NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY OHĽADNE POUŽITELNOSTI A DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNOK A INÝCH AKO URČENÝCH LOKALÍT. POUŽÍVATELIA, KTORÍ POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SLUŽBY Z OBLASTÍ S ROZDIELNYMI ZÁKONMI A PRÁVNYMI NORMAMI, KONAJÚ TAK Z VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.

15. PRENESENIE PODMIENOK

Tieto podmienky a všetky práva a licencie udelené v súlade s týmito podmienkam nesmú byť z vašej strany prenesené na inú osobu, ale môžu byť spoločnosťou LETGO prenesené bez obmedzenia. Akékoľvek prenesenie alebo prevod týchto podmienok z vašej strany na inú osobu je neplatné.

16. SCHOPNOSŤ PRIJAŤ A POROZUMIEŤ PODMIENKAM SLUŽBY

Tieto Webové stránky sú určené len pre dospelé osoby, ktoré sú právne spôsobilé uzatvárať zmluvy podľa platných zákonov. Pokiaľ používate/pristupujete na naše Webové stránky ako zástupca akejkoľvek osoby alebo subjektu, potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnený zastupovať túto osobu/subjekt. Neplnoleté osoby môžu pristupovať na naše Webové stránky alebo využívať naše Služby len v prípade schválenia ich zákonných zástupcov alebo v prípade, že sa jedná o úkon alebo tranzakciu, ktorá je obyčajne v súlade s bežnými štandardmi v občianskom živote alebo praxi. Týmto potvrdzujete, že máte min. 18 rokov alebo máte od svojho právneho zástupcu/rodiča súhlas s používaním našich služieb/Webových stránok a ste schopní dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.

17. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto Podmienky a ďalšie ustanovenia, zverejnené na našich Webových stránkach, predstavujú úplné a výhradné dohody medzi vami a spoločnosťou LETGO a definujú vaše použitie Služieb a Webových stránok spoločnosti. Nahrádzajú tiež všetky predchádzajúce dohody, návrhy zmlúv, konanie alebo diskusiu medzi stranami, či už písomnú alebo ústnu. Podmienky a vzťah medzi vami sa riadi zákonmi v Holandsku. Každý spor, vedený proti spoločnosti LETGO, musí byť predložený a prejednaný príslušnými súdmi v Amsterdame v Holandsku. Ak ste však spotrebiteľ, môžete svoju sťažnosť odoslať aj prostredníctvom online platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov v rámci EÚ („Platforma ODR“). Platforma ODR predstavuje interaktívnu webovú stránku, ku ktorej je možné zdarma pristupovať elektronicky. Platforma ODR je určená ako jednotný bod vstupu pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú priateľské (online) riešenie sporov s domácimi a cezhraničnými predajcami vrátane trhovísk. Platforma ODR je prístupná prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pokiaľ spoločnosť LETGO neuplatní alebo nevynúti akékoľvek právo alebo ustanovenie, uvedené v týchto podmienkach, neznamená to, že sa spoločnosť LETGO takéhoto práva alebo ustanovenia zrieka. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok prijaté súdom príslušnej jurisdikcie za neplatné (spolu s prípadmi, kedy je niektoré ustanovenie v rozpore s právom inej jurisdikcie), strany súhlasia s tým, že by sa súd mal snažiť prihliadnuť ku zneniu jednotlivých ustanovení. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie v týchto podmienkach prehlásené za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, nesmie byť platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ďalších ustanovení týchto Podmienok akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo narušená.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA VŠETKY ZAČATÉ SÚDNE SPORY VYPLÝVAJÚCE ALEBO SÚVISIACE S VAŠIM POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB ALEBO INTERNETOVÝCH STRÁNOK MUSIA ZAČAŤ V PRIMERANEJ LEHOTE, A TO DO JEDNÉHO (1) ROKA PO SKUTKU, KTORÝ JE PRÍČINOU SPORU. Tieto podmienky sú záväzné pre právnych nástupcov každej zo strán.

18. ROZPOR S PODMIENKAMI / KONTAKTUJTE NÁS:

Nahláste nám prosím akékoľvek porušenie podmienok, ktorého ste si vedomí. Kontaktujte nás na support@letgo.sk

19. OCHRANA SÚKROMIA:

Rešpektujeme vaše súkromie, preto sme vytvorili dokument so zásadami ochrany osobných údajov, ktorý je súčasťou tejto dohody. Pozorne si prosím prečítajte naše zásady ochrany súkromia. Súhlasom s týmito podmienkami tiež súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov. Mali by ste si byť vedomí toho, že po kliknutí na určité odkazy na našich webových stránkach alebo v našej aplikácii budete presmerovaní na webové stránky iných spoločností, mimo naše hosťované prostredie, kde sú informácie mimo našu kontrolu.

20. INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, ZÍSKÁVAME A UKLADÁME

Účet a informácie o profilu: Pri použití našich služieb môžeme vyžadovať a využívať informácie, napríklad platnú emailovú adresu a hesloOkrem toho si môžu používatelia vytvoriť profil, ktorý obsahuje rozšírené informáci ako ich fotografia, meno a priezvisko, pohlavie, tel. číslo, záujmy a ďalšie súvisiace informácie. Informácie, ktoré sú na vejerných profiloch, používatelia zdieľajú na vlastnú zodpovednosť. Mali by zvážiť riziká vytvárania určitého typu verejne dostupných osobných informácii – a to hlavne informácií, akými sú adresa alebo informácie o presnej polohe. V prípade, že sa používateľ rozhodne prihlásiť na naše webové stránky pomocou overovacej služby tretích strán, ako Facebook Connect, môžeme tiež získať informácie o profile používateľa a ďalšie informácie, povolené daným poskytovateľom.

Výpisy a tranzakcie: Môžeme ukladať informácie a osobné údaje a platné kontaktné údaje alebo heslá, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb. Vetšina z týchto informácií, použitých pre vytvorenie účtu alebo profilu môže byť požadovaná tiež pri ukladaní inzerátov. Akékoľvek osobné informácie, ktoré používateľ uvedie vo vystavených inzerátoch, zdieľa na vlastnú zodpovednosť. Tiež pri tvorbe profilov by používatelia mali dôkladne zvážiť množstvo zverejnených osobných informácií, hlavne informácií o adrese a presnej polohe, verejne dostupnej vo výpise.

Hry, reklamy a propagácia: Pokiaľ sa účastníte hier, kvízov, či iných marketingových akcií, uvedených na našich stránkach alebo na stránkach našich partnerov, môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, akými sú meno alebo kontaktné informácie. Môžeme tiež zpracovať informácie, týkajúce sa efektivity reklamných kampaní, informácií o zobrazení a histórii kliknutí na jednotlivé reklamné prvky, zobrazené v našej sieti alebo na webových stránkach tretích strán.

Starostlivosť o zákazníkov: Pokiaľ kontaktujete naše zákaznícke oddelenie, môžete zaznamenať informácie pre splnenie vašich požiadaviek a informácie pre ďalší kontakt s našim zákazníckym oddelením. Môžeme vás tiež kontaktovať pomocou kontaktných údajov, vyplnených vo vašom účte. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie o komunikácii s našimi používateľmi, napríklad žiadosti o zákaznícku podporu, záznamy volaní alebo akúkoľvek inú spätnú väzbu, ktorú nám naši zákazníci poskytnú.

Webové stránky a mobilné dáta: Môžeme automaticky prijať a zaznamenávať a naše servery informácie, odoslané z vášho najbližšieho zariadenia, IP adresy, softwarových a hardwarových atribútov, požadovaných stránok, mobilných identifikátorov, informácií o používaní aplikácie. Takto môžeme postupovať na našich webových stránkach, v mobilných aplikáciách alebo v službách tretích strán.

Pripojené informácie: K existujúcemu súboru dát, ktorý vytvárame pre každého nášho používateľa, môžeme tiež pripojiť informácie, získané v súlade so zákonom od našich obchodných partnerov alebo tretích strán.

21. IP ADRESA, SÚBORY COOKIE, A MOBILNÉ IDENTIFIKÁTORY:

Môžeme zhromažďovať informácie o správaní našich používateľov prostredníctvom technológie, akou sú súbory cookies, pixely alebo lokálne úložisko (rovnako ako to robí váš prehliadač vo vašom zariadení). Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú lokálne na vaše zariadenie informácie o vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Pixely sú malé grafické obrázky, ktoré sú súčasťou kódu webových stránok. Umožňujú iným serverom merať počet zhliadnutí stránok a často sú použité spoločne so súbormi cookies. Kód na stránke monitoruje, kedy (a na aké stránky) je pixel vložený, čo indikuje, že si používateľ zobrazil konkrétnu obrazovku alebo časť obrazovky.

S pomocou súborov cookies môže webový server ukladať (na počítači, mobilnom teléfone alebo inom zariadení) preferencie a nastavenia, ktoré sú automaticke obnovené pri ďalšej návšteve. Súbory cookies pomáhajú vylepšovať uživateľskú prístupnosť webových stránok. Vďaka nim sa napríklad pri opakovanej návšteve stránok nemusíte znova prihlásiť. Na našich stránkach používame dva typy súborov cookies – trvalé a tzv. session cookies. Trvalé súbory cookies zostávajú v počítači dlhšiu dobu, a session cookies sa pri zavretí prehliadača automaticky odstránia.

Pomocou týchto typov technológií môžeme umožniť tretím stranám (ako sú reklamné spoločnosti alebo poskytovatelia analytických nástrojov) zbierať na našich webových stránkach alebo v aplikácii informácie o našich používateľoch. Pre všetky tieto zhromaždené údaje platia platné zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

22. VYUŽITIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ

Zhromažďované alebo uschovávané informácie využívame primárne pre zaistenie našich služieb, konkrétne tieto účely:

 • (i) poskytovať služby zákazníkom, spolu s vytváraním a správou používateľských účtov, riešením technických problémov a zprístupnenia funkcií,
 • (ii) k príprave špeciálnych marketingových ponúk pre používateľov našich stránok alebo tretích strán;
 • (iii) pre sledovanie všeobecných a individuálnych činností používateľa, akými sú história vyhľadávaní kľúčových slov, príspevky a vykonané atrakcie a pre riadenie prevádzky na našich Webových stránkach;
 • (iv) kontaktovať našich používateľov, spolu s používateľmi všetkých súvisiacich služieb za účelom zlepšenia našich služieb alebo povolených marketingových a komunikačných kampaní prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov;
 • (v) pre výzkumné aktivity alebo analýzy z dôvodu zlepšenia našich služieb;
 • (vi) pre kontrolu dodržiavania týchto Podmienok, za účelom zlepšenia boja proti počítačovej kriminalite a podvodom

Môžeme si tieto získané informácie ponechať na dobu nevyhnutne nutnú pre splnenie našich vyššie uvedených obchodných cieľov.

23. ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

Môžeme zhromažďované informácie zdieľať s našimi partnermi (firmy so spoločným vlastníctvom a kontrolou), ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek krajine. Tieto spoločnosti môžu spracovávať a používať tieto informácie len v súlade s týmito Podmienkami.

Bez súhlasu našich používateľov nezdieľame osobné informácie so spoločnosťami tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Platia tu ale nasledujúce výnimky:

 • Pre zdokonalenie, vývoj a prevádzkovanie našich služieb môžeme využiť pomoc spoločnosti tretích strán. V takom prípade tieto spoločnosti nebudú mať právomoc samostatne využívať žiadne osobné údaje, ktoré budú menom našej spoločnosti spracovávať. Spracovanie týchto dát musí byť v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov.
 • Vyhradzujeme si právo zdieľať informácie so súkromnými a verejnými orgánmi, ktoré nám umožnia bojovať proti podvodom na našich stránkach alebo službách, vyšetrovať podozrenie na porušenie zákona alebo bojovať proti podozreniu na porušenie našich zmluvných podmienok.
 • Môžeme zdieľať osobné informácie našich používateľov s vládnymi orgánmi, pokiaľ o ne požiadajú podľa platných právnych predpisov.

Naša spoločnosť nebude prenajímať alebo predávať osobné informácie svojich používateľov bez ich výslovného súhlasu iným nepridruženým spoločnostiam tretích strán. V prípade rozdelenia, reorganizácie alebo predaja našej spoločnosti a nutnosti previesť všetok majetok spoločnosti na nového vlastníka, môžu byť pre zachovanie kontinuity prevádzky služieb prevedené vaše osobné údaje na nového vlastníka spoločnosti.

Môžeme zdieľať určité informácie neosobného charakteru, ako sú dáta, ktoré jednoznačne neidentifikujú našich používateľov, s poskytovateľmi služieb tretích strán, s dôveryhodnými partnermi alebo schválenými výskumnými pracovníkmi s cieľom: Lepšie porozumieť správaniu našich používateľov, zlepšiť celkovú kvalitu našich služieb alebo služieb našich partnerov alebo prispieť k akademickému výskumu, o ktorom si myslíme, že bude mať širší spoločenský prínos.

24. POUŽÍVATEĽSKÉ ÚPRAVY DÁT

 • Prístup, úpravy, mazanie: Používatelia, ktorí si u nás vytvorili účet, môžu pristupovať, upravovať alebo mazať svoje osobné údaje tak, že odošlú svoj požiadavok na našu emailovú adresu: support@letgo.sk. Používatelia sú zodpovední za pravidelnú aktualizáciu svojich dát. {Pokiaľ bol váš účet vytvorený pomocou služieb poskytovateľa identity (napríklad Facebook Connect), môžete tiež zakázať alebo zmeniť informácie  o vašom účte prostredníctvom nastavenia ponúkaného poskytovateľom identity (napr. na Facebook.com)}.
 • Zvolenie tretích strán: Niektoré spoločnosti tretích strán, pôsobiace na našich stránkach, napríklad Google Adwords, vám dávajú možnosť zakázať zber dát a využitie týchto dát pre cielenie kontextovo orientovanej reklamy. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac informácií alebo mať možnosť zvoliť dáta, ktoré tieto služby zhromažďujú a používajú, navšívte prosím webové stránky http://www.com alebo http://www.networkadvertising.org.
 • Súbory cookiesVetšina rozšírených webových prehliadačov, určených pre počítače a mobilné telefóny (napr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) obsahujú ovládacie prvky, ktoré umožňujú obmedziť alebo zablokovať ukladanie cookies na vaše zariadenie. Uvedomte si prosím, že obmedzenie alebo zakázanie ukladania súborov vo vašom prehliadači pre domény prvých strán (stránky, ktoré aktívne navštevujete) alebo domény tretích strán (spoločnosti iné ako tie, ktoré priamo navštevujete) môžu mať v niektorých prípadoch za následok zníženú funkčnosť našich webových stránok.

25. BEZPEČNOSŤ

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu osobných údajov. Naše pridružené spoločnosti, dôveryhodní partneri a poskytovatelia služieb (tretie strany) sa zaviazali k správe informácií v súlade s našimi požiadavkami na bezpečnosť a ochranu súkromia.

26. ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované v novembri 2015. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky ľubovolne aktualizovať. V takom prípade zverejníme oznámenie o aktualizácii podmienok na našej domovskej stránke po dobu 30 dní. Používaním našich služieb alebo webových stránok i po tomto období naši používatelia stvrdzujú, že sa s týmito podmienkami zoznámili a že prijali prípadné zmeny v obsahu týchto podmienok.

27. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa týchto podmienok môžu byť zaslané na support@letgo.sk