Ako ti môžeme pomôcť?

Naša stránka je práve mimo prevoz dôvodu údržby.

Žiadosť o prístup

Čo je žiadosť o prístup?

Je to právo jednotlivca mať prístup k všetkým informáciám, ktoré sa ho týkajú a ktoré má spoločnosť OLX. Inými slovami, je to právo získať od správcu údajov potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú.

Ako môžem vytvoriť žiadosť o prístup?

Túto voľbu nájdete v nastaveniach účtu. Zvážte, že táto možnosť bude k dispozícii len po prihlásení na naše stránky.

Nájdite voľbu ACCESS REQUEST a kliknite na tlačidlo. Dostanete potvrdenie.

Nezabúdajte, že informácie budú zdieľané s vami do 30 dní od momentu podania žiadosti.
Tento časový rámec možno rozšíriť o prípady špecifických situácií a / alebo obzvlášť zložitých požiadaviek. O takomto rozšírení vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak OLX rozumne potrebuje viac informácií na to, aby im pomohla nájsť informácie alebo identifikovať vás, požiadame vás o informácie, ktoré potrebujeme. Môžeme potom počkať, až kým nebudeme mať všetky potrebné informácie pred spracovaním vašej žiadosti.

Ak máte počas procesu nejaký problém alebo otázku, kontaktujte nás.


Potrebujem dať dôvod, aby som videl informácie, ktoré žiadam?

Nie. Nemusíte uviesť dôvod, prečo chcete zobraziť informácie.

Aké informácie mám právo dostať?

Máte právo byť informovaný o držaní akýkoľvek osobných informácii týkajúcich sa vás, a ak ich držíme, dostanete:
      - kópiu informácií v trvácnom tvare,
      - vysvetlenie akýchkoľvek technických alebo komplikovaných výrazov;
      - opis informácií, účel spracovania informácií a informácie, ktoré OLX zdieľa s (najmä príjemcami v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách);
      - ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie lehoty;
      - logiku zapojenú do akýchkoľvek automatizovaných rozhodnutí (ak ste o to výslovne požiadali).

Okrem toho budete informovaní o:
     - existencii práva žiadať od spoločnosti OLX (i) opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo; (ii) obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; alebo (iii) namietať proti takémuto spracovaniu;
     - právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Môže OLX zadržať akékoľvek informácie?

V niektorých prípadoch by ste mohli požiadať o niekoho iného. Toto je často potrebné pre právneho zástupcu, ktorý koná v mene klienta, alebo jednoducho môže byť, že jednotlivec chce za niekoho iného konať.

V takýchto prípadoch sa OLX bude musieť ubezpečiť, že tretia strana, ktorá podáva žiadosť, má povolenie jednotlivca konať v ich mene. Je povinnosťou tretej strany poskytnúť tieto dôkazy, medzi ktoré môže patriť aj plnomocenstvo.

Čo ak OLX odmietne odpovedať na moju žiadosť?

To by sa nemalo stať! Ak však spoločnosť OLX nesplní platnú žiadosť, ktorú ste predložili, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu. Predtým sa odporúča kontaktovať nás, aby ste zistili okolnosti.

Je tam poplatok?

Nie. Akákoľvek komunikácia a akékoľvek kroky vykonané v dôsledku vašej žiadosti budú poskytované bezplatne. Ak sú však takéto žiadosti zjavne nedôvodné alebo nadmerné, OLX bude mať nárok:
      - účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo komunikáciu alebo na prijatie požadovanej činnosti; alebo
      - odmietnuť konať na žiadosť.